Download hier de privacy disclaimer als .pdf

1. Inleiding

Deze Privacy Verklaring heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens door het Ontwikkelhuis,
het HR Ontwikkelhuis, het Leiderschap Ontwikkelhuis en HR Versnellers. Onder het verwerken van
persoonsgegevens wordt verstaan: het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen,
opvragen, raadplegen, gebruiken, doorzenden, verspreiden, beschikbaar stellen, samenbrengen, met elkaar
in verband brengen, afschermen, uitwissen en vernietigen van gegevens.

www.ontwikkelhuis.nl
Tevens bereikbaar via www.hrontwikkelhuis.nl, www.leiderschapontwikkelhuis.nl en www.hrversnellers.nl.

Privacy Officer


Algemene Verordening Gegevensbescherming
Per 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), ook wel GDPR (General Data Protection Regulation) genoemd. Vanaf die datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele EU. Deze regelgeving vervangt de Wet bescherming Persoonsgegevens.

 

2. Persoonsgegevens – doeleinden, grondslagen en gebruik van uw gegevens

1. Het leveren van diensten
Wij verwerken persoonlijke gegevens om onze diensten aan te kunnen leveren. We gebruiken de gegevens bijvoorbeeld om op jouw verzoek een offerte te doen en vervolgens uitvoering te geven aan de overeenkomst, de relatie met jou te onderhouden in relatie tot de opdracht, een opdracht tot inschrijving te verwerken en bevestigen of om een factuur te verzenden. We gebruiken de gegevens ook om informatieverzoeken te beantwoorden; het is dan ons gerechtvaardigde belang om jouw persoonsgegevens daartoe te verwerken.

2. Marketing en verkoopactiviteiten
Wij informeren klanten graag over nieuws, aanbiedingen en overige relevante (vakinhoudelijke) content met betrekking tot onze dienstverlening, conform de regelgeving die hiervoor van toepassing is, of omdat je hiertoe expliciet toestemming hebt gegeven. We kunnen dit doen per telefoon, e-mail, nieuwsbrieven of direct persoonlijk contact. Vanzelfsprekend heb je altijd het recht aan te geven hierop geen prijs (meer) te stellen.

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), ook wel GDPR (General Data Protection Regulation) genoemd. Vanaf die datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele EU. Deze regelgeving vervangt de Wet bescherming Persoonsgegevens.

3. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor je gegevens worden verzameld. De bewaartermijn is afhankelijk van de aard van de informatie en de doeleinden van de verwerking:

  • Voor zover persoonsgegevens betrokken zijn bij de fiscale bewaarplicht: 7 jaar
  • Deelnemersgegevens aan trainingen in ons administratie – of marketingsysteem: 5 jaar
  • Voor sollicitatieprocedures: 4 weken
  • Leeractiviteiten in het kader van de trainingen in ons systeem: 1 jaar

4. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door HR Ontwikkelhuis en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@ontwikkelhuis.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Wij willen erop wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

5. Beperkingen van de verwerking van persoonsgegevens
In sommige gevallen wil je mogelijk een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Je kan ons in dat geval verzoeken om de gegevensverwerking te beperken. Wij zullen voldoen aan een dergelijk verzoek indien na onderzoek blijkt dat dit mogelijk is, bijvoorbeeld als je niet al je gegevens wil laten wissen, maar overige gegevens niet langer meer nodig zijn voor het oorspronkelijke doel

6. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze op 088 1012600 of via info@ontwikkelhuis.nl

7. Geautomatiseerde besluitvorming
Wij nemen niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of – systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker) tussen zit.

8. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Om je de beste gebruikservaring te geven, gebruiken wij cookies. Naast functionele cookies, waardoor de website goed werkt, plaatsen we ook analytische cookies om onze website beter te kunnen maken. Daarnaast plaatsen we marketing cookies zodat wij en derde partijen jouw internetgedrag kunnen volgen en we je persoonlijke content kunnen laten zien. Als je de cookies accepteert kunnen we je de beste ervaring bieden. Als je zelf de cookies wil instellen dan kan dat ook. 

Hier vind je het meest actuele overzicht van de cookies die wij gebruiken met het doel erbij.

9. Versiebeheer van deze Privacy Verklaring
Wij behouden ons het recht voor om deze Privacy Verklaring te wijzigen. Gewijzigde versies worden gedateerd gepubliceerd op onze website.